ข้อมูลอ้างอิง และคู่มือ  leoton20tech

คู่มือ Manual  คู่มือผลิตภัณฑ์  LeoTON

 

Datasheet & Technical specification for Design refence ข้อมูลสำหรับการออกแบบ และพัฒนาสำหรับวิศวกรและช่างเทคนิค

CPU

 • ATMEL AT89S8252S
 • PHILIPS 89S
 • microChip PIC887

Encoder & Decoder

 • PT2XXXX
 • microChip encoder and decoder

DTMF tone generator

 • AT888x

Circuit Board

 • V31 Circute Diagram
 • V33 Circute Diagram
 • Voice Recorder
 

เปรียบเทียบคุณสมบัติของ NiKe-TL และ Nike-ECON

   คุณสมบัติ TL ECON
1  รองรับทั้งระบบ เดินสาย และไร้สาย  Yes  Yes
2 แบ่งเป็นโซนได้ (โซน)  8 9
3 ภายในโซน กำหนด ID เซนเซอร์เป็นรายตัว Yes No
4 โทรแจ้งเตือนภัยออกไปผู้ใช้ได้ Yes Yes
5 บันทึกเสียงแจ้งเตือนภัยจากผู้ใช้ Yes Yes
6 สั่งงานทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ Yes Yes
7 รหัสผ่าน (หลัก) 6 4
8 ฟังก์ชั่นควบคุมผ่าน รีโมธ (หน้าที่) 4 4
9 ระบบฟังเสียงทางไกล Yes Yes
10 เปิดปิดเครื่องผ่านระบบโทรศัพท์ (Remote Controlling) Yes Yes
11 มีระบบไฟสำรองในตัว     กก Yes Yes
12 ปุ่มฉุกเฉินผ่านตัว รีโมท Yes Yes
13 รองรับฟังก์ชั่น Home , Away, Emergency Yes Yes
14 รองรับระบบเตือนภัยผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย Contact ID  Yes Yes
15 ตั้งเวลาหน่วงขาเข้า และหรือขาออก (Entry / Exit Delay time) Yes Yes
16 ปรับระยะเวลาดังของไซเรน (Siren time) Yes Yes
17 รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายโทรศัพท์ถูกตัด Yes Yes
18 รองรับระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อสายไฟฟ้าถูกตัด Yes Yes
19 เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์โดย พื้นฐาน พื้นฐาน
20 รองรับระบบพูดผ่านตัวเครื่อง (Speaker Phone) Yes No
21 ระบบแนะนำการทำงานด้วยเสียง    Yes No
22 บันทึกเหตุการณ์ พร้อม วัน เวลา และตัวตรวจจับ   Yes No
23 กำหนดคุณสมบัติ และหมายเลขอุปกรณ์ ตัวตรวจจับได้เป็นรายตัว   Yes No
24 ตั้งเวลาการเปิดปิด อัตโนมัติได้    Yes No
25 ความดังของไซเรน ดังมากมาก ดังมาก

Supplier Chain

ผู้ผลิต ผู้ส่งมอบ และสินต้าวัตถุดิบ บางส่วนที่ LeoTON เลือกนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับการผลิต

ในกรณีที่ลูกค้ามีความชำนาญในการปรับเปลี่ยน board ที่ LeoTON ได้ทำการออกแบบไว้ ท่านสามารถ เลือกใช้วัตถุดิบ หรืออะไหล่ได้จาก Supplier หรือสินค้าที่มีอยู่ ภายในประเทศตามรายการข้างล่าง

PCB  factory (in Thailand)  

 • EDL 
 • Seegate circite

Online Electronic Parts (in Thailand) 

MicroController (CPU)

Programmer Board

 • Inex Innovative Experiment Co., Ltd