GSM CMS-Central Monitory System Unit

เครื่องรับแจ้งเตือนเหตุ  ในระบบ GSM

  cms1size75

 ไม่ต้องขอสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐาน

    • รองรับระบบ GSM 3 band
    • ไม่ต้องมีระบบโทรศัพท์บ้าน
    • บันทึกประวัติการแจ้งเตือน เช่น เลขที่บ้าน ข้อมูลลูกบ้าน ข้อมูลการติดต่อ วันเวลาที่เกิดเหตุ
    • ติดต่อกับเครื่องลูกบ้านผ่านระบบ GSM ไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์ มาที่ป้อมรักษาความปลอดภัย

 

ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อกล้อง IP ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ ณ.เวลาจริงได้

    • homeCMS1
Powered by Bullraider.com