Glass Break Detector ตัวตรวจจับการทำลายกระจก      

  • ใช้ระบบ ดิจิตอล สมองกลประมวลผล (Digital Processing)
  • ใช้วิธิการวิเคราะห์ย่านความถี่เสียง  
  • ใช้ตรวจจับการทำลาย การกรีดกระจก ภายในอาคาร
  • ใช้ระบบไฟ DC 12v 
  • ระบบเดินสายสัญญาณไปที่ตัวแม่
Powered by Bullraider.com